Regulamin Gabinetu


A. Postanowienia ogólne
a. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych przez Martę Permus, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Psycholog Marta Permus, pod adresem Modrzewiowa 2, 89-110 Śmielin,
NIP 5581592624, zwanego dalej Gabinetem, a także warunki ich świadczenia.
b. Usługi Gabinetu świadczone są osobiście przez Martę Permus – psychologa i terapeutę, konsultanta snu.
c. Gabinet świadczy usługi specjalistyczne z zakresu konsultacji psychologicznych i terapii.
d. Wszystkie usługi świadczone w ramach Gabinetu są zgodne z Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przepisami prawa.
e. Usługi Gabinetu świadczone są stacjonarnie oraz drogą elektroniczną (wideokonferencja) za pośrednictwem komunikatora Whatsaap, Google meets.
f. Usługi Gabinetu realizowane są na zlecenie Klienta lub na zlecenie rodzica/opiekuna prawnego i wyłącznie za jego zgodą.
g. Gabinet może odmówić świadczenia usług, jeżeli zgłaszany problem wykracza poza zakres świadczonych
usług, lub świadczone usługi nie są odpowiednie wobec zgłaszanego przez Klienta problemu lub w przypadku niedostatecznego stanu zdrowia psychofizycznego Klienta.
h. Gabinet może odmówić świadczenia usług Klientowi będącemu pod wpływem substancji psychoaktywnych, Klientowi, który jest agresywny lub narusza dobra osobiste Marty Permus.
B. Klienci
a. Z usług Gabinetu mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt. b i c.
b. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą skorzystać z usług za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
c. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, zgodę na skorzystanie z usług wyrażają rodzice/opiekunowie prawni oraz małoletni (zasada podwójnej zgody).
d. Na prośbę Gabinetu rodzice/opiekunowie prawni małoletniego zobowiązani są do przedstawienia najbardziej aktualnego orzeczenia sądowego/innego dokumentu, z którego wynika sposób sprawowania opieki
nad małoletnim.
C. Umawianie i odwoływanie sesji, płatności
a. Usługi świadczone przez Gabinet są płatne. Płatności uiszczane są po odbyciu sesji. Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym lub blik.
b. Sesje odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.
c. Umówienie sesji odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 791738875 lub poprzez e mail info@zdroweemocje.pl
d. Po umówieniu pierwszej sesji, Klient otrzymuje SMSowo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem terminu
spotkania, czasem trwania sesji oraz ceną. Kolejne terminy sesji ustalane są na bieżąco podczas spotkań.
e. W przypadku spóźnienia ze strony Klienta czas sesji nie jest przedłużany, a cena nie jest zmniejszana.
f. Klient ma obowiązek odwołania sesji, jeżeli nie ma możliwości się na niej stawi
g. Sesja odwołana z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem nie podlega opłacie. Sesja odwołana w
terminie krótszym niż 24 godziny lub nieodwołana traktowana jest jako sesja odbyta i podlega opłacie zgodnie z ustalonym cennikiem. Uregulowanie płatności z tego tytułu następuje przed kolejną sesją.
h. Jeżeli sesja będzie musiała zostać odwołana przez Gabinet to Klient zostanie o tym jak najszybciej poinformowany oraz zostanie mu zaproponowany nowy termin. Sesje odwołane przez Gabinet nie podlegają
opłacie.
i. W przypadku sesji online płatności należy dokonać przelewem z góry. Wymagane jest zaksięgowanie płatności najpóźniej na 24 godziny przed umówionym spotkaniem. Płatności należy dokonać na rachunek:
97124064651111001103861707
D. Dokumentacja
a. Gabinet nie prowadzi dokumentacji.
E. Tajemnica
a. Gabinet jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
b. Prawo do poufności przysługuje również małoletnim Klientom. Gabinet przekazuje rodzicom/opiekunom
tylko informacje ograniczające się do ogólnych wniosków i zaleceń z przebiegu sesji z zastrzeżeniem pkt
c i e.
c. Wyjątkiem od zasady określonej w punkcie b jest sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia Klienta lub
innych osób.
d. Klient wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy przez Gabinet w przypadku konieczności skorzystania
z konsultacji z innym specjalistą (np. lekarzem psychiatrą, seksuologiem, innym psychoterapeutą, superwizorem). Klient wyraża zgodę na dostarczenie Gabinetowi niezbędnych dokumentów (opinie, wyniki badań,
konsultacje).
e. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Klient, wyraża zgodę na kontakt Gabinetu z rodziną Klienta
oraz odpowiednimi służbami.
f. Gabinet poddaje swoją pracę superwizji w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Tym
samym Klient wyraża zgodę na możliwą superwizję swojego przypadku z superwizorem lub innym psychoterapeutą w ramach superwizji koleżeńskiej. Podczas superwizji Gabinet nie ujawnia żadnych informacji,
które mogą umożliwić zidentyfikowanie Klienta.
F. Zakończenie umowy
a. Decyzję o zakończeniu świadczenia usług podejmują wspólnie Gabinet oraz Klient.
b. Niezależnie od powyższego Klient może w dowolnym momencie zdecydować o zakończeniu korzystania
z usług.
c. Oświadczenie o zakończeniu korzystania z usług należy złożyć podczas sesji lub w formie wiadomości
mail/sms.
d. Odwołanie 3 wizyt z rzędu bez wcześniejszego poinformowania Gabinetu będzie uznane za rezygnację z
usług. W takim wypadku Gabinet informuje Klienta o zakończeniu umowy w drodze wiadomości sms/email.
e. Gabinet ma prawo rezygnacji ze świadczenia usług na rzecz Klienta z ważnych powodów. W przypadku
rezygnacji Gabinet informuje o niej Klienta wyjaśniając powody swojej decyzji oraz poleci innego specjalistę.
G. Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe
a. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2023.
b. Regulamin może ulegać zmianom.
c. Zmiana regulaminu dotycząca usług, których świadczenie rozpoczęło się
przed zmianą będzie skuteczna po zaakceptowaniu zmiany przez Klienta.
d. Podejmując kontakt z Gabinetem Klient wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez
Gabinet dla celów świadczenia usług oraz rezerwacji sesji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.